Bolwerken over Nederland

  • Laatste nieuws

    Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.
    Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

MACHTEN BOVEN NEDERLAND Tom en Jane Hamon, wonend in Amerika, een profetische bediening, kregen tijdens hun allereerste conferentie in Oktober 1992 in Nederland, Roermond een openbaring over de geestelijke machten boven Nederland. Ze ontving een beeld over een kaart van Noord Europa en ze zag dat er 5 demonische machten, cirkels aan het maken waren om deze gebieden te claimen. En er verscheen een macht aan haar. En die macht heette Askelon, de macht over Nederland. Tijdens één van de avonden deelden zij deze boodschap, waarna een tijd volgde van intensieve geestelijke strijd om deze geopenbaarde machten te verbreken.

 

ASKELON

Dus tijdens hun voorbereiding in gebed, openbaarde de Heer de naam "Askelon". Askelon was een van de vijf belangrijke steden van de Filistijnen in het zuiden van Kanaän. Het was een havenstad aan de kust en zodanig een toegangspoort voor Kanaän. Askelon bood samen met vier andere steden, Asdod, Ekron, Gaza en Gad, weerstand tegen lsraël. ln de tijd van Simson was Israël voor een periode van veertig jaar onder Filistijnse heerschappij. Zij vochten met Juda en brachten angst en intimidatie, waarmee het volk van God verlamd werd en afgehouden werd van het in bezit nemen van het beloofde land.

"Askelon" betekent "een plaats waar gewogen werd" (handelsterm)in de zin van "af - of overwegen", migratie, trek, van de grondbetekenis"opschorten", schorsen, of balanceren, in evenwicht houden". ln dit verband ook een houding aannemen om te aarzelen'. 

Nederland is een toegangspoort tot Europa, zowel natuurlijk als geestelijk gezien. "Askelon" is de geestelijke vorst over Nederland. De vier andere stadsnamen stellen vier vorsten over vier andere natiën voor. Samen met de vorst boven Nederland vormen zij een 'onheilig verbond' in de geestelijke wereld.

De andere vorsten zijn: "Asdod" wat 'fort' betekent. Deze stad was het centrum van de dienst aan de afgod Dagon. Het was ook de militaire trots van de Filistijnen (een beeld van Duitsland).“Gaza” betekent 'bolwerk'. Het was een commercieel en militair centrum (Engeland)."Ekron" is 'een woeste, droge en onvruchtbare plaats'. Het was een bolwerk van afgoderij (België). "Gad" betekent 'wijnpers', dat het oordeel van God voorstelt (waarschijnlijk Frankrijk).

GEESTELIJKE REUZEN

Onder deze vorst "Askelon" zijn drie geestelijke reuzen, drie geestelijke machten. De eerste reus is een geest van UITSTEL..Het spreekt over verbroken beloften en gemiste kansen, Het volk Israël stond voor het beloofde land met de opdracht het land in bezit te nemen en de reuzen te doden. Numeri 13„ Ze waren in positie gebracht, klaar gezet voor een geweldig handelen van God. Maar door hun angst voor de reuzen stelden ze hun acties uit en zochten excuses. Als gevolg ontzegde God hun de toegang tot het beloofde land en werden ze teruggedreven, de woestijn in.

Nederland heeft ook enkele malen op het punt gestaan deel te hebben aan een beweging van God, maar deze door haar 'afwegen' en 'redeneringen' uitgesteld.

Frans Hoekendijk getuigde tijdens de conferentie hoe zijn grootvader en Johannes de Heer aan het begin van deze eeuw samen met een gezantschap naar de opwekking in Wales waren gegaan om onderzoek te doen.,Na gekeken te hebben zeiden de meesten, dat ze dit niet wilden omdat hetde bestaande structuren in de war zou brengen. Alleen Frans' grootvader en Johannes de Heer wilden deze opwekking wel. Een soortgelijk voorval is de reactie op de genezingscampagne van T.L. Osborn' op het Malieveld te Den Haag in 1958. Door kritiek, ongeloof en geredeneer van geestelijke leiders had het niet de invloed op Nederland dat hét had kunnen hebben.

Als gevolg daarvan heeft Nederland zich onder de macht van "Askelon" geplaatst. Doordat Nederland besloten heeft geen actie te ondernemen, heeft dit rebellie, koppigheid en hardheid van hart gebracht. En ongezeggelijkheid en rebellie zijn als de zonde van toverij en afgoderij. 1Sam. 15:23 Dit heeft de deur geopend voor zonden van immoraliteit en rebellie.

De tweede reus is een geest van ONAFHANKELIJKHEID.

Het volk van lsraël besloot Gods verbod om het land in te nemen te negeren en het op eigen gelegenheid te doen. Alleen, God was niet met hen. Zij wilden het doen op hun tijd en op hun manier. God heeft vastgelegd dat als wij het op onze manier doen en niet op Zijn manier, wij onze vijanden zullen dienen in plaats van over hen te heersen. Nederland heeft de god van onafhankelijkheid gediend. Onafhankelijk van andere natiën en zelfs onafhankelijk van Gods Geest en Zijn plan. Dienaren van God en bedieningen zijn verdeeld en gehinderd vanwege onafhankelijkheid. 

God wil een openbaring geven van Zijn zalving binnen het Lichaam van Christus in Nederland en Europa. Dit houdt in dat er eenheid gaat komen en dat verdeeldheid en onafhankelijkheid moeten verdwijnen.

De derde reus is een geest van TRADITIE.

Doordat lsraël Gods belofte niet aannam, verruilde zij traditie en wet voor de werkelijkheid van Gods aanwezigheid. Ook Nederland heeft religie aanvaard en zich daarmee tekort gedaan aan de bewegingen van God.

SLEUTELNATIE Nederland is een sleutelnatie, een toegangspoort tot Europa.

Door onze geestelijke strijd, zal God de vijand verslaan.

Jeremia 47:5 zegt: "GAZA IS KAALGESCHOREN, ASKELON VERNIETIGD... DE HERE HEEFT IMMERS LAST GEGEVEN: TEGEN ASKELON EN TEGEN DE ZEEKUST, DAAR HEEFT HIJ HET ZIJN BESTEMMING GEGEVEN. In Amos 1:8 staat: IK ZAL DE INWONERS VAN ASDOD DODEN EN EKRON EN DE KONING VAN ASKELON VERNIETIGEN.    De Heer wil dat wij de vijand vernietigen.                                                                                                                                                      De belofte uit Sefanja 2:4-7 geldt ons land: WANT GAZA ZAL VERLATEN ZIJN EN ASKELON TOT EEN WOESTENIJ WORDEN. ASDOD ZAL MEN OP DE MiDDAG VERDRIJVEN, EN EKRON ZAL ONTWORTELD WORDEN. WEE U, BEWONERS DER ZEEKUST, VOLK DER KERETIETEN! HET WOORD DES HEREN IS TEGEN U, KANAÃN LAND DER FILISTIJNEN, IK ZAL U TE GRONDE RICHTENI, ZODAT ER GEEN iNWONER MEER ZAL ZIJN. DE ZEEKUST ZAL WORDEN TOT WEIDEPLAATSEN, TOT PUTTEN DER HERDERS EN TOT KOOIEN VOOR SCHAPEN. DE KUST ZAL TEN DEEL VALLEN AAN HET OVERBLIJFSEL VAN HET HUIS VAN JUDA; DAAROP ZULLEN ZIJ WEIDEN; IN DE HUIZEN VAN ASKELON ZULLEN ZIJ ZICH DES AVONDS LEGEREN! WANT DE HERE, HUN GOD, ZAL ACHT OP HEN SLAAN EN EEN KEER IN HUN LOT BRENGEN.

 

Profetische Woord voor Nederland September 1995

Op een conferentie bij Christelijk Centrum Internationaal in Roermond gaf de Heer, Jane Hamon de volgende nieuwe openbaringen die de machten boven Nederland betreft: Hij toonde haar dat de christenen in Nederland, net als het volk Israël, na jaren van omzwervingen opnieuw op het punt staan om het land binnen te trekken.

ln Deut. 2:24 t/m 3:9 leest men wat daar gebeurde. lsraël kwam daar oog in oog met de Amorieten te staan, die hen veertig jaar eerder hadden verslagen. "Amoriet" betekent: "Bergbeklimmer" of "vooraanstaand" - aanduidingen van een geest van trots. Wanneer er dus in Nederland met afwegen en uitstel afgerekend is, en men daadwerkelijk God wil gaan gehoorzamen, zal men toch eerst af moeten rekenen met die geest van trots. De tijd is gekomen om met die Amorieten af te rekenen. De namen van de Amoritische koningen waren:

 'Chesbon' (bolwerk van intelligentie en redeneringen)

'Basan' (vruchtbare vlakte) De mensen in Basan waren door hun rijkdom passief, lui , verwend en trots geworden.

Basan representeert een valse religieuze geest (o.a. toverij), die zich vooral in Nederland gevestigd heeft, omdat God hier op bijzondere wijze Zijn Geest wil uitstorten. Deze boze geest houdt telkens Gods werk tegen, en maakt het werk van vele voorgangers en leiders bijzonder moeilijk.

Wij moeten overwinning over deze 'koningen van Chesbon en Basan” gaan behalen, want dan zullen bolwerken neergehaald worden en kan er een versnelling van Gods beweging gaan komen. Het vruchtbare land zal dan aan de Gemeente hersteld kunnen worden, zoals ook Israël de buit binnenhaalde (Deut. 3:7-9). Let wel nadat ze deze twee koningen overwonnen hadden, namen ze het land in van de beek ARNON af tot de berg HERMON. Arnon betekent rivier van vreugde, en Hermon betekent, zoals God overwonnen heeft. God wil ons een rivier van vreugde geven, zodat wij Hem kunnen aanbidden door ons te richten op de bron van alle ware autoriteit. Oorlogvoering is dan het vrijzetten van die autoriteit door ons, om de bolwerken en machten te vernietigen, en het Woord van God hierover te verkondigen.

 

Bron: trainings handboek voor strategisch geestelijke oorlogvoering, Shiloh school van bediening Emmen 1997

Geplaatst op 01-12-2019