De kracht van bidden, vasten en retraite

  • Laatste nieuws

    Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.
    Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

Een beknopte studie over het bidden,vasten en retraite

De kracht van bidden, vasten en retraite

Als gelovige in Christus heb je een relatie met God, in deze relatie is gebed een communicatiemiddel tussen jou en God.  In je wandel met God heb je momenten en perioden waarin je heel dicht bij Hem wilt zijn, en je God over allerlei dingen vanuit je leven met Hem wilt delen. Soms zijn er momenten waarin je bijna opgeslokt word door velerlei zaken uit het dagelijkse leven. God kan gelukkig zowel in deze beide situaties tot ons spreken. Wanneer er een goede relatie is blijf je bij elkaar en zoek je elkaar steeds weer op, en is deze relatie ook nodig om je priesterschap, de voorbede te mogen doen voor bijvoorbeeld je kerk, familie, bedrijf, regio, nederland, politiek, of iets dergelijks. Als gelovige, gebedsleider, bidder in je kerk of gebedsgroep kun je je bewegen in verschillende toewijdingen van gebed. Er zijn ook verschillende vormen van gebed, maar daar hoop ik later in een ander artikel op terug te komen.

Deze toewijdingen kun je toepassen kan op verschillende manieren:

1) Gebed; richten op God en God betrekken

2) Vasten; het onthouden van minder of geen voedsel

3) Retraite; Je afzonderen van, je terugtrekken uit.

Bidden kan in combinatie met retraite of vasten. Er zijn verschillende manieren om God te zoeken. Jezus paste deze vormen ook regelmatig toe:

-Jezus ging alleen de berg op. Markus 6:46 en Markus 14:23

-Jezus bad s’nachts en op de berg Luk 6:12

-Jezus betrekt een paar disipelen in zijn retraite: Luk. 9:28

-Jezus gaat vasten en in afzondering de woestijn in voor 40 dagen.

Dagelijkse voorbeelden van retraite.

Je trekt je terug in je binnenkamer Math. 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid tot uw vader die in het verborgene is; en uw vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Je gaat buiten wandelen en bidden, je gaat in een rustig omgeving bidden en bijbellezen.Je gaat voor een aantal dagen op retraite, dat kan op je zelf, of bij een organistaie die retraite’s aanbiedt en verzorgt.

Het gebruik van vasten is in combinatie met gebed erg krachtig, vaak is het onderwerp vasten een onbelichte onderwerp in de kerken van vandaag en dus ook de reden waarom het zo weinig word toegepast. Te meer reden om hier goed naar te gaan kijken.

Als we in de bijbel kijken naar situaties waarin werd gevast zien we dat daarin hele opmerkelijke wendingen plaatsvinden. Richteren 20 laat zien met het volk Israel dat het een aantal keren verliest tegen de stam Benjamin, daarop gingen ze vasten en bidden en raadpleegden de Here. Daarna wint Israel de strijd.                                                                                                                                                                                            

In 1 Samuel is Israel van de Here afgekeerd en daarom keerden de Filistijnen zich tegen hen.  Daarop bekeerden de Israelieten zich en kwamen te Mispa bijeen en vasten op die dag. De Filistijnen vallen de Israelieten op deze zelfde dag aan, Samuel offert in het geheel een melklam en de Here deed machtig de donder weerklinken waarop verwarring bij de Filistijnen ontstond en Israel won, en daarbij zelfs de oude steden en grondgebied weer terug genomen heeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ezra regelt de terugtocht van de ballingschap en vraagt God om bescherming. Dit alles  gebeurde onder verootmoediging en vasten en Hij liet zich verbidden. God redde hen uit de macht van struikrovers en vijanden. In deze terugreis vervoerden de Israelieten 5400 gouden en zilveren voorwerpen mee.                                                                                                                                                                                                                 

 Nehemia bedreef rouw, vaste en bad dagenlang voor het aangezicht van de God des hemels, want de overgebelveven in Jeruzalem verkeerden in grote rampspoed en smaad. De muur van Jeruzalem was afgebroken en de poorten met vuur verbrand. Het gevolg van Nehemia's rouw, bidden en vasten is dat de muren worden herbouwd, de poorten hersteld en de inzettingen van Mozes gehandhaafd.

Gebed en vasten is o.a. verootmoediging en bekering tot God, waarna er herstel plaatsvind. Dit is een grote sleutel voor vernieuwing in je relatie met God, de bressen worden hersteld in je leven en de puinhopen herbouwd. De deuren worden weer teruggebracht, deuren zijn belangrijk ook als je kijkt naar de tekst uit Gen 4:7 “Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen” Voor de zonde kun je nu de deur dichthouden, maar juist opendoen als we Openbaring 3:20 lezen, kijk maar: “Zie ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij”

Door gebed en vasten is er een genocide op de Joden verijdeld, we kunnen dit lezen in het boek Esther, vandaag aan de dag word dit in Israel herdacht en gevierd met het Purim feest. Er word meerdere keren gevast door de Joden de eerste keer dat ze het verschrikkelijke nieuws horen in elk gewest (127 gewesten) de tweede keer roept Esther een vasten uit in Susan waar het paleis zich bevindt. Dit was nodig omdat Esther ongeroepen voor de Koning ging verschijnen. Let op haar houding: Kom ik om, dan kom ik kom. Door gebed en vasten won zij de gunst van de Koning en Hij reikte haar de gouden scepter toe. Deze tweede vasten duurde drie dagen zonder voedsel en zelfs zonder water.

David kende de kracht van bidden en vasten en paste het ook vaak toe. Psalm 109:24 en 25 zeggen het volgende: “Mijn knieen knakken van het vasten, mijn vlees is vermagerd, zonder vet, daarom ben ik tot een smaad geworden, als zij mij zien, schudden zij het hoofd” We kennen David als een held, strijder, aanbidder en psalmist die bovendien ook profetisch was.

Koning Darius gaat aan het vasten als zijn belangrijkste man door een list in de leeuwenkuil word gegooid Darius roept tot Daniel “Uw God die gij zo volhardend dient die bevrijde U!”Daniel word niet verscheurd door de leeuwen, maar zijn aanklagers wel, nog voordat ze de bodem van de leeuwenkuil bereikt hadden, pakten de leeuwen ze al, zelfs hun beenderen vermorzelden zij.Jona en de stad Nineve, een stad van 120.000 inwoners, Jona predikt; nog 40 dagen en dan word Nineve omgekeerd. "En de mannen van Nineve geloofden God en riepen een vasten uit, en bekleden zich van groot tot klein met rouwgeaad. Toen het woord de koning bereikte, hoorde hij hier naar, en gaf bevel dat mens en dier niets konden nuttigen en geen water mochten drinken. Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het god en Hij deed het niet.


Zo zijn er nog veel meer voorbeelden uit de bijbel met grote uitreddingen, grote gebedsverhoringen maar ook waarin het vasten als traditie is geworden waar God zich van af wendt, zie Jesaja 58 en Zacharia 7. Jesaja 58:4 God vermaant ze, omdat ze zaken bedrijven op de vastendag, ze maken ruzie om het vasten, ze laten arbeiders werken op deze sabbat, ze vasten wel, maar niet om hun stem te laten horen bij God.  : 6 God wil dat je gaat vasten en: - de boeien van de goddelozen los maakt, de banden van het juk verbreekt, verdrukten vrij laten, en elke juk te verbreken, voor de hongerige uw eigen brood breekt, arme zwervelingen in je huis brengt, als je een naakte ziet, hem bekleden en je niet terugtrekt, wanneer je uit je midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat

Zacharia 7:3 Moet ik in de vijfde maand wenen en vasten, zoals ik nu reeds zovele jaren gedaan heb? Ze vasten wel, maar het heeft geen uitwerking omdat:

Zacharia 7:9 er geen eerlijk recht word gesproken. Elkaar geen liefde en barmhartigheid bewezen word. De weduwen, wezen, vreemdeling of arme verdrukt word. Er onheil word beraamd, of bedacht. Ze luisterden niet, met als gevolg dat de Here ze heen(weg)drijft .Wanneer je vast en in gehoorzaamheid met Hem wandelt zie je de beloften van God in werking treden, denk bijvoorbeeld aan Jes 58;10b “dan zal uw licht als de dageraad doorbreken en uw wond zich spoedig sluiten, uw heil zal voor u uitgaan en de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn”

 

 

Jezus zelf, vaste 40 dagen, Mozes en Jozua zelfs meer als 40 dagen, Elia 40 dagen. De profetes Hanna diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden. Nacht en dag. Paulus vaste drie dagen nadat hij blind was geworden. Profeten en leraars vasten bij de dienst van God en de Heilige Geest sprak en zondert Mij nu Barnabas en Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. God sprak en gaf leiding door een toegewijd vasten en deze mannen werden uitgezonden.

Wat zegt Jezus zelf over het vasten? Matheus 6:16 En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. 17Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, 18om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Wat bedoeld Jezus met de gelijkenis in Matheus 9:14? 

Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wèl, maar uw discipelen niet? Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten. En niemand zet een niet-gekrompen lap op een oud kledingstuk; want de ingezette lap scheurt iets af van het kledingstuk en de scheur wordt erger. Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden.

Zolang Jezus, (de bruidegom) bij de discipelen, (de bruiloftsgasten), waren hoefden ze niet te vasten. Zodra Jezus opgevaren was, konden ze weer gaan vasten omdat de bruidegom bij hen weggenomen was. Wat zegt Jezus over bidden en vasten toen de discipelen geen boze geest konden uitdrijven? 

Math 17:14 En toen zij bij de schare gekomen waren, kwam iemand tot Hem, knielde voor Hem neder, en zeide: 15Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. 16En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. 17Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. 18En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. 19Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 20Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. 21 Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Door kleingeloof konden de discipelen dit niet doen. Bidden en vasten maakt dat je geloof groeit. Ongeloof, kleingeloof en twijfel zullen plaats moeten maken voor GELOOF. Wanneer we kijken naar Jezus in Lucas 4:1 zien we dat Hij vóór zijn vastenperiode vol was van de Heilige Geest, en na de verzoeking en na het vasten, dat Jezus in de kracht van de Heilige Geest terug keerde naar Galilea :14 vanaf dat moment begint Zijn bediening.

Wat is de definitie van vasten?

Volgens www.woorden.org; "Met opzet een bepaalde periode weinig of niets eten" Of in de van Dale “zich geheel of gedeeltelijk(volgens religieuze voorschriften) onthouden van eten of drinken”

Water is geen voedsel, maar het water helpt om het lichaam te reiniging en zorgt ervoor dat je niet uitdroogt.

Hoe kan ik vasten?

Er zijn meerdere mogelijkheden:

1) zonder voedsel, zonder water is wel risicovol omdat je lichaam de afval stoffen dan niet kwijt kan. (Esther vasten)

2) alleen water (Jezus vasten)

3) sober vasten (Daniel vasten)

Vasten is een vorm van aanbidding. Hoe te vasten?

-Bereid je geestelijk voor, zegen je vastenperiode in Jezus naam.

-Wees doelgericht waarvoor je vast en bidt, zo houd je je focus goed en zo voorkom je dat het het vasten voortijds afbreekt.

-Er komt altijd een moment dat je graag zou willen stoppen, bereid je dus daarop voor.

-Bepaal de lengte van het aantal dagen dat je wilt vasten.

-Breek bv het veelvuldig koffiedrinken of andere slechte eet/drinkverslaving voor het vasten al af.

-Ga niet eerst heel veel eten en de volgende dag water vasten, dit neigt tot misselijkheid en braakneigingen.

-Bedenk voordat je gaat vasten, hoe je het vasten weer gaat afbouwen. Tijdens het vasten hierover gaan nadenken lijdt tot grote fantasieën en prikkelingen en kan je het zeer moeilijk maken.

-Vasten is disipline, en het vergt zelfbeheersing, het vasten goed afbouwen vergt nog veel meer.

-Laat het vasten ook een vasten zijn, en geen dieet, plan met regelmaat voor zover het kan gebedsmomenten in de dag.

-Met langdurig water -vasten begint je de smaak te missen, of in het begin van de vastenperiode uit je mond te ruiken, een mondverfrisser kan je helemaal uit het lood slaan. Doe dat niet! Tanden poetsen is beter.

-Drink warm water, koud water kan krampen geven.

-Sta langzaam op, te snel opstaan kan je duizelig maken

Wanneer je zover bent, kun je te maken krijgen met ontmoedigingen bijvoorbeeld: je naaste raadden het af, een verwijt of onbegrip, je collega trakteert net op gebak, een verjaardag, of werk. Ook zal de duisternis op wat mogelijke manieren je tegenhouden omdat je een belangrijke stap zet. Wanneer je je wilt bewegen in bidden, vasten of retraite en je merkt weerstand, weet dan dat je in de goede richting beweegt.

De eerste dagen zijn met het vasten het moeilijkst, je moet het opnemen tegen je lichaam en je gedachten, na een paar dagen verdwijnt de honger. De eerste dagen ben je moe, omdat je lichaam onmiddellijk begint om alle afvalstoffen in je lichaam te reinigen, nadat je lichaam schoner wordt, word je ook fitter. Wat je dus moet weten is dat je lichaam reageert op onthouding van voedsel, dit zijn de symptomen: Pijn,duizeligheid, zwakheid,koorts, hoofdpijn, scherpe pijn in de buik, zwakke knieen, te kort aan adem, slapeloosheid, nervositeit, verdriet, slechte adem, waterige neus, niezen, rugpijn, brandende nieren. En dit gebeurt gelukkig niet allemaal tegelijk, hoogstens maar één of twee symptomen.

Lichaamlijke en geestelijke redenen om te vasten:

Door het vasten krijg je openbaringen en beter begrip van de bijbel

Door het vasten krijg je de zalving van de Geest voor het werk wat je doet(het vloeit sneller)

Door het vasten word je geestelijke capaciteit vergroot

Door het vasten krijg je een acceleratie in geestelijke effectiviteit

Door het vasten word je ontvankelijker voor de aanwezigheid van God en de gaven van de Geest

Door het vasten zal je zielse beredeneringen niet meer in strijd zijn met geloof. Het geloof is sterker om genezing te ontvangen of te geven. Of voor elk ander gebedspunt dan ook.

Door het vasten vluchten de demonische aanvallen van je weg. Langs één weg trekken ze tegen je op maar langs zéven zullen ze vluchten.

Door het vasten kom je nu wel vérder op bepaalde punten waar je anders niet verder zou komen.

Door het vasten ga je lauwheid in je eigen leven tegen.

Door het vasten raakt je lichaam al zijn giftige stoffen kwijt

Door het vasten voorkom je hartproblemen

Door het vasten word de bloedcirculatie verbetert

Door het vasten word je bloed schoner

Door het vasten worden oorzaken van bepaalde ziekten weggenomen.

Door het vasten worden ziekten als steenpuist, blaasjes, etterwond, huidgebrek, slechte spijsvertering, zelfvergiftiging, reuma, bloedarmoede, astma en nog meer genezen.

Door het vasten worden tumoren zo groot als meloenen, zweren, kanker, krop, artritis, zenuwstelselstoornissen verwijderd maar ook nicotine en alcohol verslaving. Het zal de klieren verfrissen.

Door het vasten word je maag kleiner waardoor je na het vasten minder hoeft te eten, je kunt je eetpatroon aanpassen. We eten te vaak te veel. We eten om te leven en niet leven om te eten.

Hoe vaker je vast, hoe gemakkelijker het gaat.

Hoe om het vasten af te breken.

Zeker na een lange periode is zorgvuldigheid gewenst om het vasten goed af te breken. Hierin is zelfbeheersing wel belangrijk omdat je anders te snel te veel eet. Gebeurt dat dan zou je je maag of ingewanden kunnen beschadigen. Verse geperste sinasappelsap, grapefruit(pompelmoes)of verse tomatensap of sap van zuurkool zijn de beste middelen om het vasten mee te gaan afbreken. Daarna kun je beschuit toevoegen in gebruik met de versgeperste fruitsap. Luister goed naar je lichaam, en wees voorzichtig.  Daarna kun je beginnen met lichte soepen, fruit maar dat wel goed fijn kauwen of pureren.

Afhankelijk hoe je lichaam reageert kun je overgaan naar brood in combinatie met nog steeds sap of water, en de volgende is dat je na een paar dagen, misschien al een warme maaltijd kunt nuttigen.

Handig om te weten:

De 4 grote lichaamssbehoeften:

Zuurstof is het belangrijkste wat je nodig hebt, je kunt geen minuut zonder.

Water is daarna het belangrijkste, afhankelijk van de omstandigheden, hooguit drie dagen dat je zonder kunt.

Slaap als derde, ongeveer tien dagen.

Voedsel pas als vierde, dat gaat over maanden.