Doelstellingen

 • Agenda

  dec
  11
  Begint om 20:00
 • Laatste nieuws

  Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.
  Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

Heel erg geïnspireerd door wat Jezus zegt, dat de arbeiders weinig zijn in de oogst.
Dit initiatief is een gehoor geven aan deze woorden door te bidden en te werken.
De velden zijn rijp om te oogsten!

Doelstellingen

Waarom een initiatief voor Regio Gebed? Er zijn toch al biddende christenen?

We zien dat de structuren van kerken in heel veel gevallen naar binnen gericht zijn. De oorzaak ligt er vaak aan dat  de voorganger een herderlijke of een leraars bediening heeft. In een enkele geval een voorganger met een apostolische, profetische bediening die de fundamenten bouwen van de kerk, en erop gericht zijn zonen en dochters voort te brengen en te activeren en uit te sturen.  Zelf vind ik dat dit  nog meer mag, de bijbel zegt dat de wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, Jezus beschrijft in Markus 16 heel duidelijk wat de tekenen zijn die de gelovigen zullen volgen als ze gaan doen wat God zegt. In mijn leven heb ik al best wel wat profetische woorden gehoord over Nederland, maar ook over het Noorden van Nederland, Gods hart brandt van verlangen om elk persoon die Jezus nog niet kent aan te raken. Er zijn woorden geweest over opwekking, en dat vind ik het mooiste eigenlijks, ieder heeft zo zijn beeld en definitie over opwekking maar uit alle is het gevolg, dat er een honger en dorst is naar God en veel mensen tot geloof komen. Jezus zegt dat de oogst groot is maar arbeiders weinig, maar met dit initiatief hoop ik dat elk gelovige als evangelist uit zal gaan. Het is nu de tijd om een leger van bidders te verzamelen en eenparig te gaan bidden voor het noorden van Nederland.

Hoe gaat Regio Gebed dat dan doen?

Contacten leggen en bruggen slaan met gebedsgroepen en kerken. Bekendheid maken voor Regio Gebed, want het wil een aanjager zijn voor gebed en evangelisatie in de provinciën in het noorden van Nederland. Wanneer de Geest van God spreekt tot elk gelovige wat het Noorden betreft, zal wanneer er een begin is, dit leger zich gaan verzamelen en gaan in de opdracht die Jezus gegeven heeft, namelijk om Zijn Licht te laten schijnen, in het Engels klinkt dat heel mooi, Arise and Shine! Vandaag de dag leven we in een heel gunstige tijd wat techniek betreft, we hebben social media en zijn continue in contact. Dit grote voordeel wil Regio Gebed voor zich laten werken en op deze manier breekt het door elke kerkmuur heen en heeft het een llandelijk bereik.

Dus nu weer een nieuwe soort van gebedsnetwerk in Nederland?

Nee, dat zeker niet, alle bestaande gebeds en evangelisatiegroepen en kerken zijn al bezig als een soort van leger in Zijn koninkrijk. Allerlei verschillende denomanities bewegen zich hier ook al in, er is gelukkkig een grote diversiteit in Zijn Lichaam. We bouwen geen organisatorische netwerk, maar we bouwen mee aan wat God gaat doen in Nederland.

 

God heeft een droom, wij hebben een droom en gezamenlijk gaan we dat realiseren om Zijn doel te bereiken: Het Noorden voor Jezus! Nederland voor Jezus!                                                                                            

Doelstellingen Regio Gebed:                                                                                                        

Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus en toerusting van de gelovigen door:

Het mobiliseren van een leger bidders en evangelisten

Het vermenigvuldigen van gebed en evangelisatie

Het stimuleren en ondersteunen van gebed en evangelisatie

Het maken van een platform voor kennis, ervaring voor gelovigen, middels de bijbelschool.

Door contacten te maken met gebed en evangelisatie groepen, kerken en gelovigen

Door stad en dorpen langs te gaan met gebed en evangelisatie op welke manier dan ook.

Het maken van campagnes voor radio en uitingen via reclameborden.

Door het verzamelen van gebedspunten van diverse gebed en evangelisatie groepen.

Door twee wekelijks voorbede te doen

Door het organiseren van een jaarlijks provinciale gebedsbijeenkomst en een drie dagen bidden en vasten campagne

Regiogebed verzamelt profetieën met betrekking tot het noorden van Nederland en Nederland zelf.