Profetie over Nederland en de regio

  • Laatste nieuws

    Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.
    Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

"Gods geopenbaarde wil is brandstof voor de voorbidders en aanwijzingen voor de bouwers;God openbaart specifiek zijn plan met een gebied, regio of personen"

 

Op Zaterdag 26 September op de Provinciale gebedsdag 2020 van Regiogebed is er deze profetie over Nederland uitgesproken:

 

Bij de biddende voorbereidingen voor deze dag werd ik bepaald bij Nederland en bij de politiek.

En dit zijn de dingen die de Heer liet zien:

In het boek Esther, in het kort uitgelegd; Mordechai knielde niet neer voor Haman.

Haman beraamt kwaad tegen de Joden. De uitroeiing van alle joden in het koninkrijk van Ahasveros. Dit kwade plan word ontdekt door Mordechai, Esther roept een vasten uit om ongevraagd tot de koning te naderen. Esther krijgt toestemming om tot de koning te naderen. Esther verteld haar joodse afkomst en haar volk, en de rollen worden omgedraaid, Haman word gespietst en de genocide op de Joden word voorkomen, Mordechai word aangesteld een neemt toe in macht.

 

In de Nederlandse politiek is er een Haman, God zal een Mordechai en een Esther geven om de rollen om te draaien en Nederland zal een bondgenoot voor Israél zijn voor altijd.

Nederland zal als een kleine natie een grote invloed uitoefenen over velerlei landen.

Zoals een tong een klein orgaan is voor een mens, en grote invloed uitoefent, of als een roer van een schip, of als een roer van een vliegtuig, zo zal Nederland zijn voor vele natien.

Nederland zal zich keren tegen Babylon.

God zal Zijn rechtvaardigheid geven in de harten van de rechters in dit land van internationale gerechtshoven tot nationale gerechtshoven. De rechtspraak zal rechtvaardig zijn, het goede zal goed zijn en het kwade, het kwaad.

Zijn rechtvaardigheid zal maken dat de waarheid zijn recht zal vieren, en er zal verbolgenheid zijn over het onrecht, de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Bepaalde wetten zullen worden ontbonden en terug worden gedraaid.

 

Profetieën over het noorden van Nederland 

Ongeveer 60 jaar geleden was er een profetie (uitgesproken in een bijeenkomst van de St. Stromen van Kracht -voorloper op St. Opwekking- op De Dikkenberg in Bennekom door  mevr. Suze van Essen (haar man Mannes van Essen was vroeger jarenlang organist bij de  Pinksterconferentie van St. Opwekking (toen nog) in Vierhouten). 

In een visioen werd een soort vuurbal gezien die over de Waddenzee ging bij Terschelling en  bij Harlingen aan land kwam. De vuurbal zorgde ervoor dat in de dorpen in het noorden van  Nederland in kerken het licht zou gaan schijnen en dat dit vervolgens over het hele land zou  

trekken. Er zou zo vanuit het noorden van Nederland een opwekking komen en vanuit het  noorden over Nederland gaan. 

Een vergelijkbaar gezicht en woord werd door dor de jaren heen verschillende mensen op  verschillende plaatsen gezien en in verschillende samenkomsten uitgesproken. Voorganger H.J. van Mourik van de Restoration Church uit de stad Groningen, schreef in een nieuwsbrief  dat toen hij in 1983 uit Zuid-Afrika naar Nederland kwam, hij over deze profetieën hoorde. 

Ongeveer 25 jaar geleden werd een dergelijke profetie ook benoemd in een preek van Ds. Hans Eschbach (toenmalig directeur van Evangelisch Werkverband) tijdens de  Pinksterconferentie van St. Opwekking in Biddinghuizen. Dit woord was door een Baptisten  vriend tot Ds. Eschbach gekomen. In een visioen werd gezien dat de zon vanuit de zee over  het noorden van Nederland zou gaan schijnen en dat er in de kerken lichten zouden gaan  schijnen en dat dit licht over Nederland zou trekken. 

In (ongeveer juni) 2018 was PKN Ds. Hans Maat (huidig directeur van Evangelisch  Werkverband en o.a. organisator van de ‘There is more’ conferentie met o.a. Randy Clark,  bekend van Toronto Blessing in Canada) te gast in een dienst tijdens een conferentie in  Nijkerk bij Mattheüs van der Steen. Daar was ook David Wagner (bekend in Loppersum en om zijn profetische gave en bediening). Hij profeteerde over Hans Maat dat God hem zou  gaan gebruiken als een apostel in zijn eigen Kerkbeweging. Er zou door hem een beweging  van de Heilige Geest komen binnen zijn kerk en het zou beginnen in het noorden van het  land. Nadat David Wagner dit woord had uitgesproken bevestigde Hans Maat dat dit reeds  gaande was in het noorden. In de PKN kerk (met name in Friesland) is een beweging van de  Heilige Geest en een groeiend verlangen naar de werking van de gaven van de Heilige Geest (zoals de apostel Paulus dit benoemd in de Bijbel in 1 Korinthiërs 12 en 14). 

In oktober 2019 was er een conferentie Power & Love in Drachten (Friesland) Een van de sprekers was Ben Fitzgerald (leider van de opwekkingsbeweging Awakening  Europe). Ben sprak dat hij en zijn team zagen dat deze conferentie en de beweging van Gods  Geest in het noorden een voorloper zou zijn van de opwekking die zou komen over  Nederland, zoals de geplande evangelisatieactie in Rotterdam in augustus van dit jaar.  Echter kon deze vanwege COVID-19 niet doorgaan. Ook Arleen Westerhof, een andere  spreekster tijdens deze conferentie, voorganger in Amsterdam en leider van de Europese  profetische raad, bevestigde dit woord en dat het noorden van het land de rest zou  voorgaan. 

Een andere profetie: 

In april 1997 werd door mijn vader, Gerrit Hiemstra, toenmalig voorganger en oprichter in  1966 van de Evangelie Gemeente Harlingen, een woord uitgesproken tijdens hun wekelijkse  zondag samenkomst. Hij zag in een visioen de kustlijnen (op de kop) van Noordwest-Europa. 

Eerst begreep hij niet wat hij zag en vroeg daarom aan de Heere: wat is dit? De Heere  maakte duidelijk dat het ging om de kust van Duitsland, Groningen, Friesland, Noord-Holland  en België. De Heere maakte daarbij duidelijk dat er verzoekingen en rampen zullen komen  over deze gebieden in Duitsland, Noord-Nederland, Brabant en België. Zie er zullen rampen  zijn, er zal pest en ziekte komen, er zullen misoogsten komen en er zullen watersnoden  komen. Vele mensen zullen de dood zoeken maar deze niet vinden en angst zal hen  aangrijpen. De Heere zei: “mijn kinderen: Ik wil dat u op de bres zult staan. Er zullen  misoogsten en waternoden komen. Het zal delen van Europa treffen. Want zie velen hebben  zich tegen mijn volk Israël gekeerd. En Ik (de Heere God) heb gezegd (in Genesis 12:3): wie u  zegent, zal Ik zegenen, maar wie u vervloeken zal Ik vervloeken. Zie Ik vertel u dit opdat gij  weer gaat bidden. Als gij mijn volk zegent zal het u niet treffen. Zie Ik heb u bij de hand  genomen en Ik zal u leiden. Gij hebt uw vertrouwen op Mij gesteld en daarom zal het aan u  voorbijgaan zoals het aan mijn volk Israël voorbijging in Egypte. Gij hebt vertrouwen in mijn  bloed en daarom zult gij dit aanzien. En gij zult u dit woord herinneren wat Ik tot u  gesproken heb. Dan zult gij bidden voor uw medemens die naast u woont. Want zie gebed is  een kracht en dat zal weerstand kunnen bieden. Zie Ik spreek niet om u angstig te maken  maar vertel het opdat gij zult opzien naar Mij. Want Ik ben uw Verlosser”.  

In 2004 ontving ik van een Groningse voorganger een woord tijdens de opening- en  inzegeningsdienst van de door mij gestichte multiculturele gemeente RCCG Embassy of God  in Groningen. Hij werd erbij bepaalt hoe in Groningen bij Slochteren (dus nabij Loppersum)  jarenlang het gas uit de grond omhoog werd gehaald en als een rijke zegen voor Nederland  naar de rest van Nederland en grote delen van Europa werd verkocht. Hij werd erbij bepaalt  dat wat in het natuurlijke gebeurd vaak ook geestelijk geldt; zo wil God vanuit het noorden  van Nederland mensen in heel Nederland en Europa geestelijk vernieuwen en rijkdom geven, zoals bijvoorbeeld in Filippenzen 4:19 word gezegd: “Mijn God zal in al uw behoeften naar  Zijn Rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus onze Here.” 

De Bijbel zegt dat een profetie bedoeld is ter bemoediging en ter opbouw ofwel stichting van  ons geloof. Vele woorden of profetieën spreken ervan dat God in Nederland iets wil doen  vanuit het noorden. Wat een eer en hoe belangrijk dat wij samen hier (en later ook thuis en  in onze kerken/gemeenten) gaan en volhardend blijven bidden dat wat God zo vaak  gesproken heeft ook zal gaan gebeuren. Vanuit geloof bidden dat het snel zal gebeuren! Er  moeten nog vele gered worden. 

Ik hoop dat je hierdoor bemoedigd bent en klaar bent om mee te bidden voor provincie  Groningen en het noorden van Nederland 

Bid mee (ook thuis)… 

Bid voor opwekking in (Noord-)Nederland, Bid dat God door de Heilige Geest in jou en door  jou heen mag en kan werken (Hij wil het, maar vraag jezelf ook af: wil ik het ook?), Bid voor  eenheid tussen kerken en gelovigen in de Provincie, Bid voor arbeiders op de ‘witte velden’. 

Mocht je vragen hebben stel ze dan gerust! 

ikbidvoorgroningen@gmail.com 

David Hiemstra 

Evangelist, spreker, (oud-)voorganger en ondernemer (o.a. reisorganisator voor Israëlreizen  met MazzelTov Reizen)

 

Profetie voor Nederland door Rodney Howard Browne op donderdag 24 augustus 2017

Profetie nadat Adonica de vrouw van Rodney een tijd lang in tongen heeft gesproken en Rodney de vertaling geeft:

Vertaling op: 3:46:04

 

Want je stapt uit in het bovennatuurlijke en je zult de glorie van God zien manifesteren.

En de mensen van Nederland zullen meer respect en eer gaan hebben voor de bedieningsgaven die God in jullie midden heeft geplaatst, want jullie hebben dat niet echt geëerd en gerespecteerd.

Er zijn vele mannen en vrouwen Gods die God heeft doen opstaan in Nederland maar de wereld zijn rondgegaan omdat ze in hun eigen land niet echt ontvangen werden. Maar als u deze mensen en de gaven respecteert die God in jullie midden heeft geplaatst.

Want alles wat u nodig hebt, is in uw eigen land. En God heeft mannen en vrouwen opgericht die de zalving dragen om heel Nederland te schudden.

Maar in de dagen die voorbij zijn gegaan is daar geen respect geweest, het was bijna “en wie denk jij wel wat je bent”

Maar leer de gaven van de Heilige Geest te respecteren, want deze dingen kunnen niet in de supermarkt gekocht worden, deze gaven worden gegeven door het Hoofd van de kerk: de Here Jezus Christus, en als u dat respecteert en eert, -duidelijk aanbidt u Jezus,- en maar er zal iets gebeuren, en er zal een grote manifestatie zijn in uw eigen land , van uw eigen mensen.

En God zal machtige voorgangers, evangelisten en profeten in dit land oprichten en er zal geen gebrek zijn in datgene wat God zal doen in het land Nederland.

Maak je klaar want het beste gaat komen, maak je klaar want het beste gaat komen.

Je stapt uit vanuit het natuurlijke in het bovennatuurlijke. En God zal je toe staan om niet naar de mensen naar het vlees te zien, maar u zult de gaven zien.

U zult het zien en herkennen, en als u dat respecteert dan zal het zijn weg hebben, want u weet dat een profeet geen eer heeft in zijn eigen land, maar Ik zal een snel werk doen zegt de Heer ,en Ik zal mijn dienstknechten oprichten en het zal in dit land zijn, en in Nederland zal het aan niets ontbreken, wat de 5-voudige bediening betreft en de gaven van de Heilige Geest, en er zal veel zegen zijn in dit land.

 

Mensen zullen vanuit andere landen komen, om te zien wat de Heer hier doet. Halleluja, dank u Jezus, want deze dingen waarover we spreken is niet door mensen ingesteld, maar ingesteld door het hoofd van de kerk, De Here Jezus Christus, want Hij heeft in de kerk gezet: de apostel, profeet evangelisten, herders en leraars voor de toerusting van de heiligen om het werk van de bediening te doen, en u zult het zien, halleluja.

 

Ik zie hier vanavond hier iets gebeuren, dat de Nederlandse mensen, zullen beginnen te koesteren de bedieningsgaven die God heeft geplaatst in hun eigen land.

Ik zie dat gebeuren, en jet zal niet in dat land zijn en daar hebben ze een man van God, maar je zult herkennen wat God in jullie midden heeft geplaatst, en let maar eens op wat God gaat doen, en let maar eens op wat God gaat doen, halleluja machtige dingen.

 

Tongentaal.

 

Ik herinner me niet in 37 jaar bediening dat ik ooit zo’n woord gegeven heb als dit.

Ik kan mij niet herinneren zo’n specifiek woord als dit.

Want dit woord is specifiek voor Nederland, we gaan zien wat God gaat doen, ik hoor de roep van de Nederlanders. Ik ging vandaag de stad amsterdam in, één ding wat jullie wel hebben zijn mensen, en ik zag de mensen, en ik hoor de roep van de nederlanders, ze zoeken iets wat echt is, ze proberen het te vinden in alles wat de wereld hen biedt, maar ze gaan het vinden in de zalving van de heilige Geest, een machtige wind zal blazen door Nederland in de komende drie jaar, en ik profeteer over u dat de oogst van zielen binnen gaat komen. En als u uw geloof richt, om op God te geloven dan er geen een enkele reden is, dat God een nationale opwekking gaat geven die een miljoen mensen gaan geven die gered zal worden in nederland, en de plan van de vijand zal gestopt worden, en je zult de hand van God zien in uw land. Maak je maar klaar, Maak je maar klaar Maak je maar klaar Maak je maar klaar

Halleluja ,Glorie aan God dank u Here Jezus

 

Je stapt uit in de wereld van het natuurlijke naar de wereld van de bovennatuurlijke.

Halleluja. Dank u Heer, wonderbare Jezus

03:52:38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderstaande profetie is een samenvatting vanuit wel 4 a4tjes. Mijn gebed is dat je door deze woorden word aangespoort en word aangewakkerd tot voorbede en gebed, zodat Gods wil volbracht zal worden. Als er staat "deze gemeente"mag je  het lezen als jouw gemeente" Lees het in de breedste zin, en bovenal laat God tot je spreken!

Gods geopenbaarde wil voor deze gemeente, regio, Nederland, Europa en de wereld.

Deze plaats is een moederschoot van wonderen. God zet vuur vrij in dit land, die niemand kan doven.

Dit is een regio van bovennatuurlijke reddingen.

God bezoekt de 3e en de 4e generatie en zet reddingen in families vrij.

God brengt in dit huis, genezingen, opwekken van doden en herstel van alle dingen.

Ik heb jullie vergaderd en bijeengebracht als mensen die doorbreken en door gaan breken.

God schudt deze regio, tot in het diepst van de fundamenten, en vanuit het noorden zal er een vuur gaan regenen over de volkeren.

Want Ik begin Mijn heerlijkheid over dit land te bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee bedekt.

Want er zal een vergadering zijn in dit land en in deze plaats.

Dit huis zal al de kinderen die gaan komen, niet kunnen bevatten.

Ik stort Mijn Geest uit over de jonge generatie, want zij roepen het uit om echtheid en om meer daarvan.

Ik heb deze gemeente gemaakt als een gemeente van voorbidders

Ik zet een gebed vrij die als een zaad wordt geplant en al biddend er geboorte aan krijgt.

Ik zal al mijn beloften vrijzetten.

Er zal een viering zijn, die Ik zal vrijzetten, vanuit deze plaats, met een wereldwijde invloed.

Jullie zijn geroepen om als een Elia te zijn, die het einde verklaarde vanaf het begin.

Deze gemeente zal zijn als een gemeente van leeuwen, geen vrees voor mensen, en wandelen in de vreze des Heren.

God zet een brul, een schreeuw vrij, om meer van Hem in deze plaats.

Deze plaats is als het hart van God, en dit zal door de straten gaan.

Ik herstel deze regio en deze plaats.

Dit is een tijd waarin dingen snel zullen veranderen

De economie in deze plaats veranderd

God spreekt: Ik trek terug, Ik drijf terug, de machten van de duisternis uit deze plaats.

Ik maak jullie klaar om het onmogelijke, mogelijk te maken.

Visioen: God stuurt zijn engelen die op trekkers en combines rijden vanuit de hemelen naar beneden in deze plaats. God zegt, het is tijd om te oogsten, het is oogsttijd voor deze mensen.

Ik begin deze natie te discipelen.

Ik maak deze natie tot een volk voor het redden van mensen.

Herstel van alle dingen, Herstel van alle dingen.

De gemeente zal gaan staan, waar niets onmogelijk is.

Er komen avonden van glorie en wonderen.

Dingen worden geëxporteerd vanuit hier over de hele wereld.

Deze lokale gemeente is een gemeente met een regionale invloed maar met een wereldwijde impact.

Dit huis zal een instrument zijn om Noorwegen te schudden, met de heerlijkheid van God.

Velen uit dit huis, zullen worden gestuurd naar de volkeren.

Vraag, en Ik geef u de natiën als erfenis, de einden der aarde tot uw bezit.

Sleutels: Tussenkomst en erfenis.

Jezus komt als bemiddelaar in vele levens.

Hij zal maken dat wat gister onmogelijk was, mogelijk word vandaag.

Alle dingen van God die in eerdere generaties zijn tegengehouden, brengt God nu in vervulling.

God zet vernieuwd geloof vrij, voor een bovennatuurlijke beweging van Gods Geest.

Er zal explosie zijn van groei, dit huis zal vol zijn, meerdere keren per week, mensen uit heel het land, Europa en over de zee komen, om te zien wat God doet.

God zet een Mandaat vrij voor deze gemeente voor de menigten.

Bereid je voor, er komen veel trouwerijen en baby opdraagdiensten.

De vertragingen zijn over, en je kunt niet meer ontkent worden.

God laat een beeld zien van een elektriciteitcentrale, dit gaat een plaats zijn, dat kracht van God zal produceren voor de natiën.

Er komen explosies van de genade en de kracht van God, niet alleen hier maar ook in de straten.

Deze plaats zal als een Silo zijn, een graanschuur, wanneer mensen hun oogst binnen zullen brengen.

God gaat leiders vermenigvuldigen; leiders zullen mensen tot leiders discipelen.

God zet alles op z'n plek zoals Hij dat wil.

God gaat voor velen maken dat de snelheid word verhoogd tot 7 jaar.

God bepaalt dat mensen iets hebben waar ze over kunnen praten, ze praten toch al over je.

Deze gemeente zal bekend worden, door de naam van Jezus beroemd te laten worden.

Er komt een doop in de grotere werken van Jezus

Mensen worden wakker, de slapende reus ontwaakt.

Een uitstorting gaat komen over de gereformeerden, baptisten, katolieken, evangelischen, het zal simultaan gaan en God zet de harten van de leiders samen.

Een netwerk van bekrachtigde leiders; één in hart, één in gedachten, één in het hart over één doel.

Er komt een aanhoudende beweging van de Geest, wat letterlijk uitgestort zal worden in deze plaats en wat door de natiën zal gaan.

God is er moe van om mis- geïnterpreteerd te worden, zodat Hij zelf op het toneel verschijnt.

Ik ga Mijn regering en Mijn koninkrijk bevestigen zoals nooit te voren.

Gods aanwezigheid gaat beschermd worden, God gaat bewegen in deze plaats omdat deze gemeente Zijn aanwezigheid wil beschermen.

Nog voordat de eerste noten spelen en het eerste gebed is gebeden stappen mensen al in hun genezing, omdat de glorie van God als een wolk van het plafond tot aan de vloer aanwezig zal zijn.

Er zal een constante wind van verandering zijn in deze plaats.

Er zullen Goddelijke uitwisselingen plaatsvinden.

Vergroot je verwachting! Want verwachting is de schoot van wonderen.

Ik zet iets vrij in Nederland vanuit Mijn eigen verwachtingen:

Mensen die in Nederland uit het vliegtuig stappen zullen worden genezen vanwege de atmosfeer van genezingen, mensen die vanuit het midden-oosten aankomen;moslims worden christenen omdat de atmosfeer van liefde zo dik is. Als mensen de grenzen van Nederland binnenkomen, veranderd alles.

Nederland gaat dit doen.

God brengt Nederland tot Zijn origineel ontwerp, van het ontvangen van de oogst en het uitreiken naar de oogst. Nederland zal een centrale plaats van wonderen zijn voor Europa.

Wanneer je de grootste tegenstellingen ziet op Zijn beloften, dan is de vervulling daarvan dichtbij.

Dit is een gemeente met wereldveranderaars.

God laat onze gebeden als raketten tot de natiën gaan.

Deze gemeente zal een impact hebben op 100 natiën op 6 continenten in 10 jaar.

God eert Zijn Woord.

Geen geestelijke sterfgevallen meer door teleurstellingen.

God geneest de hoop voor Nederland

God geneest de hoop van natiën.

 

Profetieen vanuit Prayerstation Zaterdag 23 Maart.

Jullie zijn, net als Jezus in Zijn dagen, naar de mensen toegegaan en je hebt vrijmoedigheid getoond. De geesten van onverschilligheid en van angst heb Ik verdreven voor jullie aangezicht, weg, en Ik heb vrijmoedigheid vrijgezet in jullie harten om maar door te blijven gaan. Dank U wel Heer dat U dat voor ons gedaan hebt. Dank U wel Heer dat U Uw liefde aan ons betoond hebt voor de mensen op de straten en dat U daar doorheen gegaan bent, dat U die weg geopend hebt voor ons, al die jaren, want daarom zijn we nog steeds hier bij elkaar. Daarom komen wij nog steeds elk jaar samen omdat we doorgegaan zijn en Jezus heeft die doorbraak gegeven.

Bij het laatste lied zag ik een poort en ik heb eerder voor Prayer Station gebeden en de poortdeur was een stuk open en er kwam licht uit en nu zag ik dat de deur helemaal openstond en Jezus stond in de poort en Hij was heel blij en Hij lachte en er kwam ook heel veel licht vandaan. En ik ervaarde dat Hij zei: ‘Ga naar de dorpen, ga naar de steden. De poorten zullen opengaan en Ik zal er zijn. De hemel zal open zijn dus wees bemoedigd, ga er naartoe.’

Het is eigenlijk een bemoediging voor alle christenen in Nederland: Ik werd bepaald bij een beeld van een rooms katholieke priester en die was in vol ornaat, het was misschien wel een bisschop, een hooggeplaatste. En die was neergeknield. En ik vroeg mij af: ‘Heer waar knielt hij voor?’ want het is wel gebruikelijk in de katholieke kerk en de indruk van mij was: hij knielt voor Jezus en hij geeft zich totaal over aan Jezus. En dat wil dus zeggen: Hij staat symbool voor de katholieke kerk, maar niet alleen de katholieke kerk, en ik denk dat de Heer dit beeld aangaf omdat dat de oudste kerk van ons land is en als die oudste kerk van het land gaat knielen voor Jezus dan zal de rest ook meekomen. En dat is eigenlijk wat de Heer wil zeggen. De Heer is bezig geweest om die kerk te louteren en te reinigen en nu gaat er een moment komen van overgave aan Jezus, niet aan Maria of één of ander beeld, maar puur aan Hem.

Vanmorgen in mijn stille tijd had de Heer een woord en zei: ‘Deel dit met je broers en zusters, en het staat in Matt. 12:18-21: Hier is de Dienaar die Ik Mij gekozen heb, die Ik liefheb en in wie Ik vreugde vind. Ik zal Hem vervullen met Mijn Geest en aan alle volken zal Hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat Zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt Hij niet af noch dooft Hij de kwijnende vlam totdat het recht dankzij Hem overwint. Op Zijn Naam zullen alle volken hun hoop vestigen.’

Ik had vanmorgen een beeld dat jullie allemaal wel kennen toen jullie hier naartoe reden dat de ruitenwissers aan moesten. Er zat dus een waas op het zichtveld en zo hebben heel veel mensen een waas en mogen wij allen die ruitenwissers zijn zodat de mensen weer helder gaan zien, een heldere blik krijgen op het ware evangelie.

Het beeld dat ik had vanmorgen was: Ik zag jullie zo zitten en op een gegeven moment was het dat de Heer er een paar opnam, echt naar boven nam, ze naar boven gingen, en ik geloof dat de Heer sommigen van jullie ook echt naar Hem toe wil gaan trekken, openbaringen geven vanuit de hemelse gewesten en dat jullie echt nieuwe geheimenissen gaan ontdekken.

De Here God sprak vanmorgen in het natuurlijke. Ik kwam hier binnen en ik zat in de grote zaal en ik kende deze zaal alleen van bidden en vasten waar het bruist van leven en overvloed en zegen, en ik kwam daar binnen en ik zag donkere pakken en ik denk: ‘Wat is dit? Wat is dit voor atmosfeer?’ Opeens werden er bloemen naar binnen gebracht met linten en ik denk: ‘oh,’ en ik vroeg het aan iemand: ‘Waar zit ik? Ik moet bij Prayer Station zijn.’ En ik zat bij een begrafenis. En ik glipte langs de kist heen naar de goede ruimte en dit is de ruimte van lofprijs en van kracht en aanbidding en dat is de atmosfeer waar God ons in wil brengen om de straat op te gaan en Hij sprak deze week tot mij toen we in gebed waren voor Nederland dat Hij de vervallen hut van David weer zal herstellen en dat alle scheuren zullen gedicht worden en Hij liet mij een vlag zien, rood wit blauw, en ik zag hem hier vanmorgen staan en het bloed droop vanuit dat rode over het witte en over het blauwe, over heel Nederland maar alleen, alleen, alleen door de kracht van aanbidding.

In mijn stille tijd elke dag ben ik uit dit boekje gaan lezen en het is uit Joh. 6:38-40: ‘Ik ben uit de hemel neergedaald niet omdat Ik Mijn wil zal doen maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft.’

In het Woord van de Heer staat in Ez. 22:30: ‘Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.’ Gebed is de motor voor een opwekking in Nederland. Als we ons gaan verootmoedigen als land, als we ons als christenen gaan verootmoedigen, en daarom wil ik iedereen oproepen in deze zaal om een interkerkelijke gebedsgroep in je woonplaats te gaan opstarten. Zoek christenen om je heen, ga bidden voor de stad, dan zal God het niet voorbij laten gaan want dan ziet Hij bidders die op de bres staan voor het volk en het volk zal zich vernederen en het volk zal veranderen en God zal opwekking geven op het gebed in Jezus Naam.

En Ik zag een grote regenboog en het was zoals die er uitziet, vol kleur en ik geloof dat God zegt: ‘Ik ben getrouw. Ik ben getrouw en Ik ben trouw aan dit land en Mijn veelkleurigheid zal gezien worden over dit land.’

Ik wil dat bevestigen, die regenboog, ik zag een paraplu in de kleuren van de regenboog over dit land als bescherming, bescherming vanuit de troon van God en dan denk ik dat we ook kunnen zeggen dat het de genade van God is, dat wij als land nog niet omgekomen zijn. En ik dank U dat U als God omkijkt naar ons land, dat U al die gebeden hebt gehoord die op zijn gestegen door alle jaren heen want U bent een Verhoorder van het gebed en ik spreek geloof uit over dit land, geloof dat opziet naar U in Jezus Naam, want U beloont geloof, U beloont geloof, U bent de God die verhoort. In Jezus Naam.

Ik zie de hele dag al die velden die wit zijn om geoogst te worden. De Here zegt: De velden zijn wit om te oogsten, ga uit in die velden en oogst al die mensen die tot Mij willen komen, Mij willen leren kennen. Niet alleen wanneer je de straat opgaat maar ook in je dagelijkse omgeving. Ga daar waar je heengaat, waar je werkt, waar je naar de winkel gaat, waar je in de stad bent. Kijk uit naar mensen wiens hart volkomen naar iets uitgaat maar ze weten zelf niet wat, en spreek ze aan als God je erop wijst. Ga naar ze toe en zeg: Kan ik je van dienst zijn? Kan ik je helpen ergens mee? En meestal is het zo dat mensen dan hun hart openen en dat ze willen zeggen van: ‘Ik zoek iets, maar ik weet niet wat,’ en dan hebben wij het antwoord. Want de velden zijn wit om te oogsten. De velden zijn wit om te oogsten, niet alleen wanneer we uitgaan maar altijd, altijd, onze buren, in onze straat, in de winkels, op ons werk, overal waar we heengaan, daar zijn de velden wit om te oogsten.

Ik wil daarbij aansluiten, bij die velden die wit zijn om te oogsten, ik moest eraan denken, vorig jaar hebben wij die pluizenbollen van die paardenbloemen gehad en we hebben die weggeblazen overal naartoe, en ik moest daarbij aan het vervolg denken: dat wat we zaaien zullen we ook oogsten, en dat de Here gaat laten zien ook in de natuur, dat die gele bloemen op zullen komen en dat er heel veel van die bloemen zullen opkomen, en dat als we die paardenbloemen zien we zullen weten en God ons eraan herinnert, dat dat als mensen zijn die we mogen oogsten en dat dat meer en meer zal worden maar ook dat het soms niet vanzelf gaat en dat we soms meer moeten doen dan het gewone en daarvoor moeten uitstappen in geloof, iets moeten durven doen wat we anders niet gewend zijn om te doen. Dat hoort erbij.

Ik zie dat God ons allemaal een rugzak heeft gegeven, en in die rugzak zit bouwmateriaal en dat bouwmateriaal is om bruggen te bouwen naar kerken toe, naar andere kerken toe. Het zit allemaal al in je rugzak. En je denkt: ‘Hoe moet dat nou? Ik snap het niet, hoe moet ik dat aanpakken?’ Het enigste dat God zegt is: ‘Als jij een stap doet, dan is de brug daar al. Je kunt daar zo overheen lopen want Ik zal de weg bereiden.’

We krijgen een opdracht mee mensen, want ik krijg ook iets over een stap naar kerken zetten. Vanmorgen in de aanbidding zag ik steeds bazuinen, bazuinen, echt alsof we wakker geschud moesten worden door God, maar ik zei: ‘Heer waar heeft het precies mee te maken?’ Ik zag de vlag van Nederland wapperen, die mooie drie kleuren, die eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest zie ik erin maar ook de eenheid van Gods kinderen in Nederland, en toen Willem net zei: ‘Start een interkerkelijke gebedsgroep op’ (prachtig, moeten we ook doen), maar ik weet dat wij in Mijdrecht begonnen zijn en God legde het ook net weer op mijn hart om om alle kerken heen te wandelen en te bidden om eenheid, om een frisse stroom van de Heilige Geest, en de kerken gingen met elkaar samenwerken, we gingen met elkaar bidden, ze gingen met elkaar meedoen, ze gingen ook elkaar opzoeken. We bidden nu nog dat voorgangers en leiders allemaal bij elkaar komen, maar om de kerken gaan wandelen in je woonplaats, misschien als Prayer Station team of zoek gelovigen uit je gemeente erbij, vorm een team, ga het doen, eenheid. Amen.

 

Een profetisch woord van Josie Hagen
“Op bevrijdingsdag, de 5e van de 5e maand van het jaar 2005, zat ik in de trein van Zwolle naar Amsterdam. Het was een zonnige dag en overal waar je keek hingen vlaggen. In die trein gebeurde er iets in me door de Heilige Geest en plotseling begon ik te huilen. Ik ging bidden voor Nederland en de Heer sprak tot me en zei: ‘Het is niet alleen bevrijdingsdag in het natuurlijke, het is ook bevrijdingsdag in het gebied van de geest voor dit land.’”


Aan het woord is Josie Hagen, die dit jaar op verscheidene plaatsen in ons land haar profetische boodschap bracht. Josie: “Eén en twintig jaar geleden gaf een profeet mij een woord: ‘De tijd komt dat God je gaat terugbrengen naar je land, naar België en Duitsland. Als de Heer je terugbrengt naar Nederland, zal Nederland staan op de rand van de opwekking en daar zul je worden gebruikt als een speerpunt, als een stem om profetische te spreken.’”

Eindtijdkerk
“Nederland is uniek in de ogen van God. Maar er zijn krachten aan het werk in dit land, in de geest, die jullie identiteit willen overnemen. Maar ik geloof dat God niet toestaat dat dat gebeurt. Want het unieke en de kracht van het volk van Nederland wil God ongetwijfeld gebruiken voor de rest van Europa. Ik geloof dat Nederland een soort doorgangspoort is voor een eindtijduitstorting van Zijn Geest in Europa. De bevrijding in de geest geschiedt door Gods leger, in Zijn kerk. Wij zijn de eindtijdkerk, wij zijn Zijn Lichaam, Zijn volk. Het is tijd om te komen tot een krachtig Christendom, om in het vuur van de Heilige Geest te komen. Het is ons mandaat om Nederland geestelijk terug te winnen voor het Koninkrijk van God. De ongelovigen zullen het niet doen, wij hebben die opdracht van God.”

Toekomstvisie van God
“De 5e van de 5e maand van 2005. In die dag zitten drie vijven en dat heeft een diepe profetische betekenis. De 3 betekent Goddelijke volmaaktheid en éénheid. De 5 betekent genade, hemelse gunst, liefde, volkomenheid, het is volbracht; dat betekent het voor onze kerk. Ik geloof dat er een hemelse gunst komt voor dit land.

Ik wil een visioen dat God me gaf aan u doorgeven. Ik kreeg dit in Melbourne en een tweede keer in mei van dit jaar op het eiland Patmos. Ik zag Nederland als een landkaart en op hetzelfde moment zag ik ook de rechterhand van God, die naar beneden kwam, naar Nederland. Die hand kwam naar die landkaart toe en ging de grond in, dieper en dieper, tot Gods hand daar was, waar de wortels zitten, de geestelijke wortels. En ik zag Gods hand Nederland losschudden. Nederland werd langzaam losgemaakt met zijn wortels, vrijgemaakt. Sommige wortels zaten heel diep, geestelijke geschiedenis van eeuwen terug. Sommige waren korter, er waren er veel, maar de kracht van God maakte Nederland los van die slechte geestelijke geschiedenis. Het was zoveel geschiedenis dat het als het ware een bolwerk vormde tegen de toekomstvisie van God. Er stonden dingen op die wortels geschreven: religie, heidendom, toverij en al die zaken welke te maken hebben met koninkrijken die anti-God gebouwd werden. Oude tradities, religies, methodes, overspel en vrijmetselarij die ingebed waren in de geestelijke geschiedenis van dit land.”

Schudden
“Het is bevrijdingstijd voor Nederland. Geestelijk Nederland, sta op, kom uit je lauwheid en je tradities en je systemen van mensen en van het eerder je eigen koninkrijk bouwen dan het Koninkrijk van God. Religie heeft Nederland lang genoeg in haar greep gehouden, maar God legt het bloot. Het vuur van God gaat vallen, dit zijn de dagen waarin de Heilige Geest het kaf van het koren gaat scheiden, wat echt is en wat niet. Het is een apostolische uitstorting van Gods gunst, genade en barmhartigheid; het komt en het komt snel. Want God gaat dit land nog een keer schudden om de vreze Gods terug te brengen in Nederland.

In Amsterdam gaf de Heer mij enkele dromen over dit land.Ik zag Nederland helemaal onder water, alleen de daken van de huizen waren nog zichtbaar en soms een topje van een molen. Ik zei: ‘Heer, wat is dit?’ Toen ik die vraag stelde leek het water steeds helderder te worden, met zoveel glorie dat –in de droom- ik niet eens meer naar het water kon kijken; het werd kristalhelder. Toen sprak de Heilige Geest tegen mij: ‘Het is de uitstorting van het levende water en het licht in Nederland.’

In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel wit pak aan, met een fakkel in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel vuur in deze man dat het ijs van de kanalen veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was Limburg; daarna ging hij naar de hemel en mijn droom was voorbij.”

Eindtijdglorie
“God heeft Zijn overblijfsel klaar, verspreid over geheel Nederland, dat alleen maar Hem zal aanbidden in Geest en in waarheid. We moeten bidden: Heer, geef barmhartigheid voor Nederland, barmhartigheid voor rebellie, voor slechtheid, voor de regering en de koninklijke familie, we staan op de bres. Vragen om vergeving voor dit land, voor zijn geschiedenis, de vele generaties. We moeten de weg des Heren bereiden, want er is iemand op komst, zoals Johannes de Doper zei: ‘Er is één die na mij komt.’ De eindtijdglorie komt. Zijn we er klaar voor? We hebben evenals Johannes de Doper een confronterende zalving nodig, die overheden en de wereldse heersers in Nederland confronteert. Wij moeten de religieuze systemen, de denktrant, tradities, valse koninkrijken, het overspel en de tolerantie in dit land confronteren.

In een andere droom zag ik boven Groningen een open deur. Het was in de richting van Noord-Holland en ik zag de Heer staan in die opening en Hij liet stromen van glorie los. Het raakte Groningen en al de provincies in het noorden. De glorie bezocht gemeenten en samenkomsten en kleine gebedsgroepen, bij hen waar we het ’t minst verwachten.”

Echtheid
“God wil de heerschappij terug over Zijn kerk in Nederland, het bloedgekochte lichaam van de levende God. We moeten in dit land opstaan in waarachtige éénheid, niet in een zogenaamde eenheid. Eén van de geesten, waarvan ik geloof dat de Heer mij die toont, is de geest van kritiek, veroordeling van elkaar, elkaar bekritiseren, geklets over elkaar. Als we net zoveel tijd zouden besteden aan het met elkaar bidden als aan het roddelen, dan zouden we in die opwekking komen, zodat de mensen Christus in en onder ons zouden kunnen zien. Ze zullen komen naar het licht, want wij zijn het licht der wereld! Nederland wil realiteit, echtheid zien, ze zien geen echtheid meer in de kerk.

Velen hebben de Heer verlaten omdat ze het leven van Christus niet in de kerk zien. Maar God wil Zijn kracht en Zijn glorie openbaren in de kerk van Nederland. Sta op! Laten we samen profeteren tot Nederland, dat de geestelijke doden zullen opstaan en tot geestelijk leven komen. Zoals Ezechiël bevolen werd te profeteren over de vallei met de dode beenderen, zo moeten wij profeteren over geestelijk-dood Nederland. Want de adem van God komt en wat dood is wordt opnieuw levend.”

Ik roep Mijn gemeente in Nederland op om één te zijn in Mij, om voor elkaar te bidden, om van elkaar te houden en voor elkaar te zorgen, zodat de wereld kan zien dat Ik in jullie midden ben.
“Als de wereld geen éénheid ziet in de gemeente, hoe kunnen ze dan de liefde van de Vader zien?”

 

,

 

 

 

Regiogebed verzamelt profetieen over Groningen en Nederland, heb je iets? stuur het dan toe naar : info@regiogebed.nl